12 Ιουλίου, 2024

Στο μάτι της εφορίας οι επαγγελματίες με υψηλά ακαθάριστα εισοδήματα και χαμηλά κέρδη

Στο στόχαστρο της εφορίας θα βρεθούν οι επαγγελματίες με υψηλότερα από 10.000 ευρώ καθαρά κέρδη αλλά με πολύ μεγάλα ακαθάριστα έσοδα. Στόχος της εφορίας είναι να διαπιστώσεις εάν υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης κάτι που θα διαπιστώσει με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχουν. Συγκεκριμένα με δύο νέες μεθόδους θα προσδιορίζει η Εφορία έμμεσα τα έσοδα των επαγγελματιών. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αξιοποιούν επίσημα αλλά και ανεπίσημα στοιχεία που ήρθαν υπόψη τους προκειμένου να προσδιορίζουν το εισόδημα. Ειδικότερα:

Η μέθοδος της αρχής των αναλογιών

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών, και ιδίως του περιθωρίου μικτού κέρδους. Έπειτα από επαλήθευση του κόστους πωληθέντων / παρεχόμενων υπηρεσιών και ανάλυσης στοιχείων και πληροφοριών από το ελεγχόμενο πρόσωπο ή και από τρίτες πηγές, όπως για παράδειγμα τραπεζικές συναλλαγές, προσδιορίζεται με αξιόπιστο τρόπο το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο, εφαρμοζόμενο στο κόστος πωληθέντων / παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγεί στον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου.

Τιμή πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα, αξιοποιώντας τη σχέση της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Επί του συνολικού όγκου του κύκλου εργασιών, ο οποίος προσδιορίζεται είτε από τα λογιστικά αρχεία του ελεγχόμενου προσώπου είτε από τρίτες πηγές, εφαρμόζεται η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος/υπηρεσίας προκειμένου να προσδιοριστούν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο συνολικός όγκος του κύκλου εργασιών δύναται να προσδιοριστεί κατόπιν εύρεσης σχέσεων μεταξύ των εισροών (προϊόντων και υπηρεσιών) που απαιτούνται ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος / παρεχόμενης υπηρεσίας του ελεγχόμενου προσώπου. Η μέθοδος της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών εφαρμόζεται ιδίως για τον προσδιορισμό της πραγματικής φορολογικής υποχρέωσης όταν:

α) Μπορούν να προσδιοριστούν οι εισροές που αναλώνονται ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος / παρεχόμενης υπηρεσίας και είναι γνωστή η τιμή πώλησης ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος / παρεχόμενης υπηρεσίας. β) Το ελεγχόμενο πρόσωπο έχει περιορισμένα είδη προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών, με σχετικά σταθερές τιμές πώλησης / αμοιβές σε όλη τη φορολογική περίοδο.

Τεχνική των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά

Προσδιορίζει το εισόδημα παρακολουθώντας την κίνηση των κεφαλαίων του φορολογούμενου. Επί της ουσίας, αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς καθώς και τις αγορές και τις δαπάνες με μετρητά, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο και προσδιορίζει τα έσοδα του φορολογουμένου αναλύοντας τις τραπεζικές καταθέσεις και τις δαπάνες με χρήση μετρητών σε διάφορες συναλλαγές.

Στοιχεία από τρίτους

Η φορολογική διοίκηση έχει το δικαίωμα να συγκεντρώνει πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους, ενώ περαιτέρω αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει για τον φορολογούμενο. Τα παραπάνω, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που μπορεί να συλλεχθεί κατά τον έλεγχο, σε συνδυασμό με τη φύση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άλλους συναφείς παράγοντες του εκάστοτε είδους και μορφής της επιχείρησης, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών.

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR